Typer av forskning

Forskningsprojekt kan drivas på olika nivåer och kräva olika resurser. I samtliga fall av forskning beträffande patienter krävs godkännande från Etikprövningsnämnden och i vissa fall från Läkemedelsverket.

Det högsta bevisvärdet har studier som är prospektiva (i förväg planerad) och randomiserade (slumpvis allokering) där man i förväg utarbetat ett protokoll som följs i detalj. Om frågan gäller om en metod ger bättre graviditetsresultat än en annan, måste en s k power-analys göras som visar hur många patienter som krävs för statistisk säkerhet. I allmänhet krävs många hundra patienter i sådana studier som därför är mycket resurskrävande. Därför involveras ofta många kliniker i en sådan studie, en s k multicenterstudie. Flertalet studier av nya hormoner för stimulering är prospektiva randomiserade multicenterstudier som vanligtvis bekostas av läkemedelsföretagen.

Något lägre bevisvärde har prospektiva kontrollerade studier där man jämför en kontrollgrupp med en behandlingsgrupp men där inte slumpurval görs. I allmänhet görs denna typ av studier på enstaka kliniker.

Lägst bevisvärde har s k retrospektiva studier, dvs man undersöker i efterskott hur den ena eller andra metoden har fungerat. Man går då igenom databaser och jämför resultaten. Beroende på hur exakta uppgifter man matat in och hur enhetliga behandlingarna varit under tidsperioden ger resultaten ett mer eller mindre säkert resultat.

Uppföljningsstudier är viktiga inom IVF men är i allmänhet retrospektiva. Exempelvis kan man efter införande av en ny frysmetod för blastocyster inte bara kontrollera hur många kvinnor som får barn utan också följa upp barnens hälsotillstånd på kort och lång sikt.

Registerstudier är en form av retrospektiva undersökningar med stora patientmaterial. I Sverige finns liksom i många andra länder register över alla IVF-behandlingar som görs. Efter speciella tillstånd kan man studera utfallet av olika behandlingar, t ex i relation till kvinnans ålder.

Liviogruppens kliniker och Livio Research har varit och är involverade i alla de nämnda typerna av forskning.