Etiska aspekter

Utvecklingen inom assisterad befruktning har gått i snabb takt sedan det första barnet i världen föddes och idag kan både manlig och kvinnlig infertilitet behandlas framgångsrikt i de flesta fall.

Studier och samtycke

Liviogruppen erbjuder alla, i respektive verksamhetsland, godkända behandlingsmetoder inom reproduktionsmedicin.

En förutsättning för att metoderna tillämpas i klinisk praxis är dock att de först prövas i varje enskilt lokalt laboratorium vilket också är en självklar del i vårt kvalitetsarbete. För varje studie inhämtas först ett godkännande av Etikprövningsnämnden. Alla patienter som är aktuella för studien informeras därefter såväl muntligt som skriftligt. För att patienten ska deltaga i studien krävs slutligen att ett skriftligt samtycke lämnas till kliniken.

Kravet att en medicinsk åtgärd ska föregås av ett informerat samtycke tillmäts stor betydelse i medicinsk etik. Vid IVF krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter alltid samtycke vid s k embryo transfer, insemination samt frysåterföring av embryon.